Veřejné zakázky
statutární město Brno

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI

 
Evidenční číslo: KSM-018851
Datum schválení zadání Radou města Brna: 5. 3. 2014
Název: Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI
Popis předmětu plnění: • Socioekonomická analýza území BMO – kvantitativní analýza na základě dostupných dat; • Analýza problémů – komplexní vymezení konkrétních problémů, které brání dalšímu rozvoji území na základě socioekonomické analýzy (zohledněny budou již provedené analýzy na základě setkání s obcemi) včetně identifikace příčin problémů (v logice příčina – problém – důsledek) – kvalitativní analýza; • Analýza potřeb – komplexní vymezení potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k dalšímu kvalitativnímu rozvoji území (zohledněny budou již provedené analýzy na základě setkání s obcemi), zohledněny budou všechny relevantních strategie, které mají na daném území dopad, aby mohly být jejich cíle zahrnuty do vznikající integrované strategie a nedocházelo k rozporům mezi existujícími strategiemi – kvalitativní analýza; • Ustavení pracovních skupin a následná facilitace jejich setkání (min. 4x – před SWOT, a poté k bodu Cíle, prioritizace a opatření, následně k projektové rovině, kdy půjde i o předběžné smluvní nastavení spolupráce k projektům; závěrečné setkání proběhne po posouzení SEA); • PESTEL analýza – bude zpracována do šesti částí (faktory politické, ekonomické, sociální, technologické, environmentální a legislativní) v návaznosti na socioekonomickou analýzu území a analýzu problému a potřeb; • SWOT analýza – s důrazem na příležitosti a hrozby; • Stanovení a popis cílů, jejich prioritizace a návrh konkrétních opatření vedoucích k jejich naplnění (včetně vize a globálního cíle) pro potřeby nástroje ITI; • Tvorba a nastavení výsledkových indikátorů pro jednotlivé cíle strategie (jednak vlastních, jednak z národního číselníku indikátorů příslušných OP); • Vytvoření indikativního seznamu projektů naplňujících výše stanovené cíle a opatření (s důrazem na provázanost jednotlivých projektů – tzv. podmiňující / navazující projekty budou popsány v intervenční logice a bude u nich zmíněn i vliv na plnění indikátorů); • Finanční plán a časový harmonogram realizace indikativního seznamu
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KSM
Vybraný uchazeč: SPF Group, v.o.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše celkové nabídkové ceny (s DPH) 55
kvalita a rozsah nabízeného řešení 45
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
GaREP, spol. s r. o. 60702672
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Praha 45797170
SPF Group, v.o.s. 25492781
MEPCO, s. r. o. 27143643
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Naděžda Křemečková
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Olga Nováková
Mgr. Radim Gold - OIEF
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 5. 3. 2014
Cena včetně DPH 688 006,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2014
Datum podpisu smlouvy 18. 3. 2014

Zpět