Zhotovení výdusku váz - Beethovenova 2 VŘ č. 83/2011

 
Evidenční číslo: OSM-009060
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Zhotovení výdusku váz - Beethovenova 2 VŘ č. 83/2011
Popis předmětu plnění: Na obou stranách štítů objektu stály na profilovaných podstavcích dekorativní vázy. Na základě restaurátorského průzkumu zpracovaného společností MARSTON-CZ s.r.o., jehož součástí je i statické posouzení zpracované firmou STABIL s.r.o. je stav váz označen jako havarijní, hrozí ohrození života osob pohybujících se v blízkosti budovy a škody na majetku. Tvrdá cementová vrstva tvořící povrch váz je na mnoha místech popraskaná, na několika místech je pod uvolněnou vrchní vrstvou obnažena jádrová hmota. Dle znaleckého posudku byly navrženy dvě varianty řešení. Varianta A vázy restaurátorským způsobem ošetřit a dočasně stabilizovat a v cca 5-ti letém intervalu provádět kontrolu a odbornou údržbu. Varianta B vázy sundat dolů, vytvořit jejich duté kopie s mnohem větší garancí stability objektu. Jelikož varianta A je pouze dočasná a vyžaduje periodické kontroly a opravy, rozhodl se Odbor správy majetku pro realizaci varianty B, která byla rozdělena do dvou etap: I. etapa: konstrukční zajištění objektu, snesení váz a jejich převoz do ateliéru. II. etapa: výroba formy, zhotovení výdusku, povrchová retuš, osazení výdusku, závěrečná hydrofobizace, zajištění závazného stanoviska OPP. Na základě výše uvedených skutečností provedl Odbor správy majetku MMB v prosinci 2010 průzkum trhu poptáním u 3 společností (varianta B, I. a II. etapa). Protože Odbor správy majetku obdržel pouze jednu nabídku, rozhodl se realizovat pouze I. etapu zakázky z důvodu havarijního stavu váz, hrozilo ohrožení života osob, škody na majetku. Rada města Brna R6/006 konaná dne 22. 12. 2010 schválila smlouvu o dílo na akci: „Demontáž a odvoz váz umístěných na střešním štítu objektu Beethovenova 2“ se společností MARSTON-CZ s.r.o.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: František Pavúček, Nejdek 51, 691 44 Lednice
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
František Pavúček, Nejdek 51, 691 44 Lednice 10563563
MARSTON-CZ s.r.o. Hvězdárenská 860/2, 616 00 Brno 26226642
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 6. 2011
Cena včetně DPH 526 163,00 Kč
Datum realizace 10. 12. 2011
Datum podpisu smlouvy 12. 7. 2011

Zpět