Brno, ČS Bystrc - připojení ČS z distribuční sítě NN - E.ON

 
Evidenční číslo: OI-009366
Datum schválení zadání Radou města Brna: 31. 8. 2011
Název: Brno, ČS Bystrc - připojení ČS z distribuční sítě NN - E.ON
Popis předmětu plnění: Bude realizováno nové kabelové připojení elektroměrů z rozpojovacího pilíře, který je umístěného před oplocením areálu BVK a vše je zajišťováno společností E.ON. Vedle rozpojovacího pilíře bude vybudován nový elektroměrový pilíř pro dva odběry pro BVK. Současně bude realizováno nové kabelové vedení od elektroměru do hlavního rozvaděče v budově. Stará technologie bude demontována. Součástí díla je provedení zkoušek kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: UniCab, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
SITEL, spol s.r.o. 44797320
UniCab, s.r.o. 26961873
ESOM s.r.o. 60727781
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 1 795 125,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 19. 9. 2011

Zpět