Brno, Marie Steyskalové - rekonstrukce vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-009375
Datum schválení zadání Radou města Brna: 31. 8. 2011
Název: Brno, Marie Steyskalové - rekonstrukce vodovodu
Popis předmětu plnění: Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby řeší rekonstrukci vodovodu DN 80 v délce 395 m a výměnu části vodovodu DN 100 v délce 5 m v křižovatce s ulicí Slezskou. Budou navrženy trouby z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou. Součástí bude rekonstrukce vodovodních přípojek a zásyp rýh recyklátem. Projektová dokumentace bude projednána s ográny státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení. Dále bude součástí zakázky inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: PROVO spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PROVO spol. s r.o. 44012900
UNIVERS projekt v.o.s. 60724609
VEGAspol. v.o.s. 60700220
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 835 200,00 Kč
Datum realizace 28. 2. 2012
Datum podpisu smlouvy 16. 9. 2011

Zpět