Brno, Vranovská I - rekonstrukce vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-009379
Datum schválení zadání Radou města Brna: 31. 8. 2011
Název: Brno, Vranovská I - rekonstrukce vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby bude řešit rekonstrukci vodovodu DN 150 v délce 170 m , výměnu vodovodu DN 100 v délce 22 m a rekonstrukci vodovodních přípojek. Vodovodní řad bude navržen z trub z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou a s vnější těžkou protikorozní ochranou. Rýhy po vodovodu budou zasypány recyklátem. Součástí bude projednání dokumentace s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení. Dále bude součástí výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Pöyry Environment a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
HZDROPROJEKT CZ a.s. 26475081
Pöyry Environment a.s. 46347526
VH atelier, spol. s r.o. 26908379
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 636 000,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 30. 9. 2011

Zpět