Projekt „Vnitřní vybavení ZŠ Otevřená“ – zadání veřejné zakázky

 
Evidenční číslo: ÚRM-013658
Datum schválení zadání Radou města Brna: 29. 2. 2012
Název: Projekt „Vnitřní vybavení ZŠ Otevřená“ – zadání veřejné zakázky
Popis předmětu plnění: Předmětem zakázky, která je neuznatelným nákladem projektu, je zajištění dodání vnitřního vybavení objektu ZŠ Otevřená včetně jeho montáže; předmět plnění je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace – specifikace vnitřního vybavení a výkaz výměr, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Součástí zakázky je rovněž dodání příslušných návodů k pořízenému hmotnému majetku, montáž poptávaného plnění v místě dodání a zaškolení vybraných zaměstnanců školy.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: AV MEDIA, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AV MEDIA, a.s. 48108375
TOKA s.r.o. 25518526
ANIMA-EXPO s.r.o. 26934817
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Bc. Ladislav Macek
Ing. Vít Beran
Ing. Olga Nováková
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Radim Gold
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 27. 6. 2012
Cena včetně DPH 12 124 690,00 Kč
Datum realizace 31. 8. 2012
Datum podpisu smlouvy 18. 7. 2012

Zpět