Projekty regenerace městské zeleně schválené v rámci 27. výzvy OPŽP - II. ČÁST: Farská zahrada v městské části Brno - Komín

 
Evidenční číslo: ÚRM-015075
Datum schválení zadání Radou města Brna: 19. 12. 2012
Název: Projekty regenerace městské zeleně schválené v rámci 27. výzvy OPŽP - II. ČÁST: Farská zahrada v městské části Brno - Komín
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je regenerace vybraných veřejných prostranství městské zeleně v městských částech Brno-Útěchov, Brno-Komín a Brno-Bohunice. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části dle § 98 zákona. Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona stanovuje, že každý uchazeč má právo přihlásit se na všechny části veřejné zakázky, případně na kteroukoli z částí veřejné zakázky. I. ČÁST: Zřízení parčíku v MČ Brno – Útěchov Předmětem plnění veřejné zakázky Zřízení parčíku v MČ Brno – Útěchov je ozelenění řešené plochy a její obohacení o funkci reprezentativní a estetickou. Nedílnou součástí zřízení parčíku bude výsadba stromů podél plánovaných zpevněných ploch, plošná výsadba keřů a zatravnění vybraných ploch. II. ČÁST: Farská zahrada v městské části Brno – Komín Předmětem plnění veřejné zakázky Farská zahrada v městské části Brno – Komín budou probírky a pěstební zásahy do stávajících dřevin úpravou korun stromů, kácení nevhodných a neperspektivních stromů, odstranění pařezů, terénní úpravy, výsadby sadovnického materiálu a založení nového trávníku. III. ČÁST: Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno – Bohunice Předmětem plnění veřejné zakázky Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno – Bohunice bude regenerace stávající kvalitní zeleně, odstranění poškozených dřevin, dřevin ve špatném zdravotním stavu či dřevin druhově nevhodných, jejich nahrazení novou, plně funkční výsadbou. V rámci zakázky je obsažena i následná dvouletá péče.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
EKO KOSÍK, a.s. 26928841
ŠIMEK 96, spol. s r.o. 64509931
Aleš Krapl 72335050
Vladimíra Melounová 41573773
OK Garden s.r.o. 27571297
ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. 26258692
FALKY, spol. sr.o. 28297849
Ing. Jiří Vrbas 42316065
Zahradnické úpravy s.r.o. 27707113
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Naděžda Křemečková
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Radim Gold
Ing. Olga Nováková
Ing. Lucie Loutocká
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 2. 2013
Cena včetně DPH 737 155,00 Kč
Datum realizace 26. 6. 2014
Datum podpisu smlouvy 26. 3. 2013

Zpět