Dodávka služeb pro zavedení procesního řízení

 
Evidenční číslo: ÚRM-015077
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dodávka služeb pro zavedení procesního řízení
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky a projektu samotného je zavedení procesního řízení na Magistrátu města Brna (dále také jen „MMB“ nebo „organizace“). Realizované činnosti naváží na již získané znalosti v oblasti tvorby databází a s modelováním procesů organizace a dále je rozšíří, přičemž bude využito stávající know-how Magistrátu města Brna, a to zejména zpracovaný Procesní model MMB (dále také jen „procesní model“) a příslušné metodiky, technické a SW zázemí i odbornost zaměstnanců. Zadavatel si vyhrazuje požadavek na využití stávajícího technického řešení. Podrobný popis aktuálního stavu v oblasti procesního modelování a technického řešení je uveden v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Příslušné řešení je funkčně a licenčně zabezpečeno i pro využití v rámci této zakázky. Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu Nastavení procesního řízení do každodenní praxe Magistrátu města Brna (CZ.1.04/4.1.01/89.00160) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Uchazeč je povinen tuto skutečnost ve své nabídce zcela respektovat a při plnění dodržet veškeré podmínky vyplývající z uvedeného programu. V rámci plnění veřejné zakázky bude dodavatel po celou dobu trvání smlouvy plnit roli konzultanta a odborného garanta při realizaci následujících aktivit: A - Návaznost procesního modelu na registr práv a povinností B - Doplnění procesního modelu o potřebné údaje pro zavedení procesního řízení C - Zavedení procesního řízení
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: ORGO
Vybraný uchazeč: AutoCont CZ, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena 60
metodický přístup a požadovaná součnnost zadavatele 40
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
JUDr. Rostislav Obrlík
Ing. Lenka Novotná ORGO
Mgr. Veronika Maxová
Ing. Ivan Hloušek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 17. 7. 2013
Cena včetně DPH 643 871,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2014
Datum podpisu smlouvy 24. 7. 2013

Zpět