Brno, Křenová - rekonstrukce vodovodu v kolektoru I

 
Evidenční číslo: OI-015878
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Křenová - rekonstrukce vodovodu v kolektoru I
Popis předmětu plnění: Bude realizována rekonstrukce vodovodu DN 300-600 v celkové délce 112 m včetně propojení s technickou chodbou a včetně výměny uzavíracích armatur a vybourání stávajícího potrubí. Potrubí se nachází v hlubinném kolektoru I. Součástí bude dále zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně případné uzavírky, dopravní značení po dobu výstavby, zajištění vytýčení inž. sítí dotčených prováděním stavby, zkoušky kvality díla, zpracování dokumentace skutečného povedení stavby a geodetické zaměření hotové stavby.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: VHS Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
VHS Brno, a.s. 25556568
PROMET OK s.r.o. 27718646
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 2 722 173,00 Kč
Datum realizace 31. 1. 2014
Datum podpisu smlouvy 3. 10. 2013

Zpět