Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná

 
Evidenční číslo: ÚRM-015880
Datum schválení zadání Radou města Brna: 26. 6. 2013
Název: Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability – biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná je vytvoření dvou biokoridorů územního systému ekologické stability, které jsou vymezeny pozemkovými úpravami na parcelách ve vlastnictví města Brna. Jedná se o dvě hierarchické úrovně ÚSES – regionální biokoridor "Bosonožský hájek" o ploše 1,8 ha a lokální biokoridor " K ulici Dlážděná" o ploše 0,37 ha. Oba biokoridory jsou vymezeny v blocích orné půdy, kde bude provedena výsadba stanovištně vhodných dřevin a které budou dočasně oploceny (po dobu 5 - 7 let). Realizace regionálního biokoridoru zároveň funkčně propojí evropsky významnou lokalitu a přírodní rezervaci Bosonožský hájek s velkým lesním komplexem Podkomorských lesů. Součástí projektu je následná péče po dobu 2 let.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: Wotan Forest, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídková cena včetně DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
GREEN PROJECT s.r.o. 27195783
Wotan Forest, a.s. 26060701
Kavyl, spol. s r.o. 49975358
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Radek Řeřicha
Naděžda Křemečková
Ing. Olga Nováková
Ing. Lucie Loutocká
Mgr. Radim Gold - OIEF
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 8. 2013
Cena včetně DPH 1 462 424,70 Kč
Datum realizace 24. 1. 2015
Datum podpisu smlouvy 24. 9. 2013

Zpět