Brno, Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-015987
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci kanalizace z potrubí DN 300 - DN 600/900 v celkové délce 801 včetně rekonstrukce kanalizačních přípojek na ulici Francouzské a rekonstrukci vodovodu DN 100 - DN 150 v celkové délce 817 m včetně vodovodních přípojek. Součástí bude rozebrání a obnova komunikací a chodníků nad rýhou. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: AQUA PROCON s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AQUA PROCON s.r.o. 46964371
Poyry Environment a.s. 46347526
PROVO, spol. s r.o. 49437267
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 1 167 650,00 Kč
Datum realizace 30. 5. 2014
Datum podpisu smlouvy 8. 11. 2013

Zpět