Brno, Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-015991
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci kanalizace DN 400 v délce 76 m a vodovodu DN 100 v délce 64 m na ul. Brandlova, dále rek. kanalizace DN 300 v délce 30 m a vodovodu DN 200 v délce 54 m na Žerotínově náměstí a rekonstrukci vodovodu DN 100 v délce 31 m na Moravském náměstí. Součástí je výměna kanalizačních přípojek a přepojení všech dešťových vpust a rekonstrukce vodovodních přípojek a dále rozebrání a obnova vozovky a chodníků nad rýhou, v ulici Brandlova bude navržena celoplošná obnova vozovky a chodníků. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: PROVO, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
UNIVERS projekt v.o.s. 60724609
PROVO, spol. s r.o. 49437267
JV PROJEKT VH s.r.o. 26917581
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 957 110,00 Kč
Datum realizace 30. 5. 2014
Datum podpisu smlouvy 29. 10. 2013

Zpět