Brno, park Lužánky - rekonstrukce vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-015993
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, park Lužánky - rekonstrukce vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci vodovodu DN 500 v délce 421 m včetně vodovodních přípojek a rozebrání a obnovy komunikace celoplošně.Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: PROVO, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Petr Havlas 62085077
UNIVERS projekt v.o.s. 60724609
PROVO, spol. s r.o. 49437267
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 843 370,00 Kč
Datum realizace 30. 4. 2014
Datum podpisu smlouvy 29. 10. 2013

Zpět