Brno, Solniční I, Česká II - rekonstrukce vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-016003
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Solniční I, Česká II - rekonstrukce vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby řeší rekonstrukci vodovodu DN 200 - 250 v délce 248 m v ulici Solniční a vodovodu DN 100 - 200 v déce 60 m v ulici Česká.Součástí bude i výměna vodovodních přípojek a rozebrání a obnova vozovky celoplošně a rozebrání a obnova chodníků nad rýhou. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Pöyry Environment a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Sweco Hydroprojekt, odštěpný závod Brno 26475081
PROVO, spol. s r.o. 49437267
Pöyry Environment a.s. 46347526
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 1 006 720,00 Kč
Datum realizace 30. 5. 2014
Datum podpisu smlouvy 1. 11. 2013

Zpět