Brno, ÚV Pisárky - sanace vodojemu a kolektoru II

 
Evidenční číslo: OI-016006
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, ÚV Pisárky - sanace vodojemu a kolektoru II
Popis předmětu plnění: Dokumentace bouracích prací řeší zrušení vodojemu pitné vody o obsahu 3880 m3 včetně kolektoru II v délce 40 m, který k vodojemu přiléhá. Objekty se nacházejí v areálu BVK v Pisárkách. Součástí bude návrh dočasného rozšíření komunikace u rušeného kolektoru a návrh dopravního značení u vjezdu do areálu BVK. Dále bude součástí výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. arch. Ivo Badal 40967441
ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o. 29318581
Architektonický ateliér MIMOTO s.r.o. 27691373
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 451 693,00 Kč
Datum realizace 28. 2. 2014
Datum podpisu smlouvy 1. 11. 2013

Zpět