Brno, Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-016167
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizační stoky a vodovodního řadu v ulici Vránova. Kanalizační stoka bude rekonstruována v profilu DN 300 a v délce 74,00 m. Vodovodní řad bude rekonstruován v celkové délce 1 304,23 m (z toho 1 214,83 m v profilu DN 80, 41,40 m v profilu DN 100, 24,00 m v profilu DN 300 a 24,00 m v profilu DN 350). Následně bude provedena obnova vozovky. Součástí předmětu zakázky je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření hotové stavby.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: D.I.S., spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše nabídkové ceny bez DPH 80
zkrácení předpokládané lhůty plnění 15
lhůta provádění prací na obnově vozovky 5
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV 48035599
Skanska a.s. 26271303
Sdružení Kanalizace a vodovod Vránova, vedoucí účastník:HABAU CZ s.r.o. 26068338
STRABAG a.s., odštěpný závod Brno 60838744
OHL ŽS, a.s. 46342796
Sdružení Vránova - DS BRNO+FIRESTA, vedoucí účastník: Dopravní stavby Brno, s,r,o, 45474281
D.I.S., spol. s r.o. 46975616
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ludvík Kadlec
Naděžda Křemečková
Ing. Jiří Hanousek
Ing. Jan Kaucký
Ing. Petr Šindler
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 59 144 606,00 Kč
Datum realizace 12. 11. 2015
Datum podpisu smlouvy 19. 9. 2014

Zpět