Brno, Barvičova I - rekonstrukce kanalizace

 
Evidenční číslo: OI-016682
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Barvičova I - rekonstrukce kanalizace
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace v ulici Barvičova. Kanalizační stoka bude rekonstruována v profilu DN 800 a v délce 333,33 m a v profilu DN 400 a v délce 16,00 m. Současně bude provedena vyvolaná výměna stávajících domovních přípojek ve veřejné části. Kanalizační přípojky budou rekonstruovány v profilu DN 150 a v délce 77,76 m, v profilu DN 200 a v délce 139,53 m a v profilu DN 250 a v délce 13,14 m. Součástí je rovněž provedení přeložky stožáru VO, výměny kabelu VO a obnovy části vozovky. Součástí předmětu zakázky je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření hotové stavby.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Sdružení Bervičova, vedoucí společník: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše nabídkové ceny bez DPH 80
Zkrácení předpokládané lhůty plnění 15
Lhůta provádění prací na obnově vozovky 5
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Skanska a.s. 26271303
D.I.S., spol. s r.o. 46975616
Sdružení Bervičova, vedoucí společník: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 25342100
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava 45274924
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ludvík Kadlec
Naděžda Křemečková
Ing. Jiří Hanousek
Ing. Jan Kaucký
Ing. Petr Šindler
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 19 142 354,00 Kč
Datum realizace 20. 7. 2015
Datum podpisu smlouvy 19. 9. 2014

Zpět