Brno, Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-016730
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby v části ul. Zeleného řeší rekonstrukci kanalizace DN 400-800 v celkové délce 414 m včetně kanalizačních přípojek a přepojení dešťových vpustí. Bude řešena rekonstrukce vodovodu DN 80 - 100 v celkové délce 384 m včetně vodovodní přípojek. Bude řešeno zozebrání a obnova vozovek celoplošně a rozebrání a obnova chodníků nad rýhou. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Ing. Petr Havlas
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Petr Havlas 62085077
JV PROJEKT VH s.r.o. 26917581
PROVO, spol. s r.o. 49437267
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 1 183 380,00 Kč
Datum realizace 31. 10. 2014
Datum podpisu smlouvy 16. 12. 2013

Zpět