Brno, Luční I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-016731
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Luční I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby v části ul. Luční řeší rekonstrukci kanalizace DN 400-900 v celkové délce 361 m včetně kanalizačních přípojek a přepojení dešťových vpustí. Bude řešena rekonstrukce vodovodu DN 100 - 150 v celkové délce 412 m včetně vodovodní přípojek. Bude řešeno zozebrání a obnova vozovek celoplošně a rozebrání a obnova chodníků nad rýhou.Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Sweco Hydroprojekt a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Sweco Hydroprojekt a.s. 26475081
PROVO, spol. s r.o. 49437267
Pöyry Environment a.s. 46347526
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 1 170 070,00 Kč
Datum realizace 31. 10. 2014
Datum podpisu smlouvy 17. 12. 2013

Zpět