Brno, Cupákova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-016960
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Cupákova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby řeší rekonstrukci kanalizace na ulici Cupákova se zálivy do ulic Jandáskova, Dolnice a Sněžná a záliv ke kanalizačnímu sběrači C1 a bude rekonstruována kanalizace DN 400 v délce 13 m, DN 600/900 v délce 100 m, DN 800 v délce 6 m a DN 800/1200 v délce 435 m. Součástí bude výměna kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím a přepojení dešťových vpustí. Bude řešena rekonstrukce vodovodu DN 80 v délce 359 m a výměna vodovodních přípojek . Součástí je dále rozebrání a obnova vozovek celoplošně a rozebrání a obnova chodníků nad rýhou. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
VODING HRANICE, spol. s r.o. 42866456
Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno 26475081
Pöyry Environment a.s. 46347526
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 1 160 390,00 Kč
Datum realizace 28. 11. 2014
Datum podpisu smlouvy 10. 1. 2014

Zpět