Brno, Králova - rekonstukce kanalizace, objekt komunikace

 
Evidenční číslo: OI-016961
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Králova - rekonstukce kanalizace, objekt komunikace
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní řešení řeší rekonstrukci komunikace na ulici Králova po provedení rekonstrukce kanalizace. Bude proveden návrh rekonstrukce od křižovatky s ulicí Minská po křizovatku s ulicí Šeránkova a to včetně parkovacích stání. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, inženýrsko-geologický průzkum, a propočet ceny.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno 26475081
PK OSSENDORF s.r.o. 25564901
Ing. Jiří Šerek 40384063
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 482 717,00 Kč
Datum realizace 30. 5. 2014
Datum podpisu smlouvy 10. 1. 2014

Zpět