Brno, Zeleného I - drobná rekonstrukce na vodovodní síti

 
Evidenční číslo: OI-016984
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Zeleného I - drobná rekonstrukce na vodovodní síti
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby řeší drobnou rekonstrukci na vodovodní síti na ul. Zeleného od křižovatky s ulicí Gogolova po řadové garáže tj. vodovod DN 80 v délce 83 m. Součástí bude rekonstrukce vodovodních přípojek, rozebrání a obnova chodníků nad rýhou a zasypání rýh po vodovodu do stávající nivelety. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: PROVO, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Petr Havlas 62085077
PROVO, spol. s r.o. 49437267
VH atelier, spol. s r.o. 49437267
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 258 940,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2013
Datum podpisu smlouvy 16. 12. 2013

Zpět