Brno, Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-016985
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby v části ul. Mezírka a ulici Mášova řeší rekonstrukci kanalizace DN 400-500 v celkové délce 323 m včetně kanalizačních přípojek a přepojení dešťových vpustí. Bude řešena rekonstrukce vodovodu DN 80 - 150 v celkové délce 394 m včetně vodovodní přípojek. Bude řešeno zozebrání a provizorní obnova vozovek a chodníků nad rýhou.. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: PROVO, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Pöyry Environment a.s. 46347526
PROVO, spol. s r.o. 49437267
JV PROJEKT VH s.r.o. 26917581
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 1 026 080,00 Kč
Datum realizace 31. 10. 2014
Datum podpisu smlouvy 10. 1. 2014

Zpět