Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice

 
Evidenční číslo: ÚRM-017064
Datum schválení zadání Radou města Brna: 18. 12. 2013
Název: Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice
Popis předmětu plnění: Předmětem projektu je realizace prvků ÚSES a obnova starého sadu v k. ú. Chrlice. V rámci realizace akce budou odstraněny stanovištně nevhodné dřeviny, provedeno zatravnění, výsadba a ošetření dřevin. Předmětem zakázky je také následná dvouletá péče provedených výsadeb (tj. po dvě vegetační období).
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Wotan Forest, a.s. 26060701
ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. 26258692
Aleš Dosoudil 71769498
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Naděžda Křemečková
Ing. Olga Nováková
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Veronika Maxová
Ing. Lucie Loutocká
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 4. 2. 2014
Cena včetně DPH 1 159 731,00 Kč
Datum realizace 24. 11. 2015
Datum podpisu smlouvy 24. 2. 2014

Zpět