Brno, Chlupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-017149
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Chlupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby řeší na ulici Chlupova rekonstrukci kanalizace DN 400 v délce 50 m včetně kanalizačních přípojek, rekonstrukci vodovodu DN 100 v délce 88 m včetně vodovodních přípojek a rozebrání a provizorní obnovu vozovky a chodníků nad rýha.mi. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: PROVO, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Petr Havlas 62085077
Kovoprojekta brno a.s. 46347011
PROVO, spol. s r.o. 49437267
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 501 545,00 Kč
Datum realizace 31. 10. 2014
Datum podpisu smlouvy 11. 2. 2014

Zpět