Brno, Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-017150
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby řeší na ulici Gallašova rekonstrukci kanalizace DN 300 - 500 v délce 359 m včetně kanalizačních přípojek, rekonstrukci vodovodu DN 80 - 200 v délce 257 m včetně vodovodních přípojek a rozebrání a obnovu vozovky celoplošně a rozebrání a obnova chodníků nad rýhami. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: DUIS s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AQUA PROCON s.r.o. 46964371
PROVO, spol s r.o. 49437267
DUIS s.r.o. 47916311
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 1 085 324,00 Kč
Datum realizace 31. 10. 2014
Datum podpisu smlouvy 10. 2. 2014

Zpět