Brno, Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-017210
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci kanalizace na ul. Húskova DN 300 v délce 42 m, DN 400 v délce 41 m, DN 500/750 v délce 172 m a DN800 v délce 140 m. Součástí bude rekonstrukce kanalizačních přípojek a přepojení všech stávajících dešťových vpustí. Bude navržena rekonstrukce vodovodu DN 80 - 150 v délce 579 m. Součástí je rekonstrukce vodovodních přípojek, rozebrání a obnova chodníků a vozovky celoplošně a odvodnění komunikace. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: AQUA PROCON s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AQUA PROCON s.r.o. 46964371
DUIS s.r.o. 47916311
Pöyry Environment a.s. 46347526
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 1 095 050,00 Kč
Datum realizace 31. 10. 2014
Datum podpisu smlouvy 14. 2. 2014

Zpět