Brno, Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-017215
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci kanalizace a vodovodu v etapách. I. etapa - úsek Dulánek - Gajdošova a II. etapa Gajdošova - Jamborova. Celkem bude rekonstruováno 565 m kanalizace DN 400 včetně kanalizačních přípojek a přepojení dešťových vpustí. Vodovod bude rekonstruován o profilu DN 80 - 400 v délce 792 m včetně vodovodních přípojek. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Kovoprojekta Brno a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Kovoprojekta Brno a.s. 46347011
PROVO, spol. s r.o. 49437267
Pöyry Environment a.s. 46347526
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 1 085 128,00 Kč
Datum realizace 31. 10. 2014
Datum podpisu smlouvy 24. 2. 2014

Zpět