Brno, Pellicova II - drobná rekonstrukce kanalizace na kanalizační síti

 
Evidenční číslo: OI-017221
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Pellicova II - drobná rekonstrukce kanalizace na kanalizační síti
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci malé části kanalizace na ulici Pellicova a to DN 400 v délce 30 m a dále řeší vybudování nová spadišťové šachty. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Kovoprojekta Brno a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Kovoprojekta Brno a.s. 46347011
Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno 26475081
DUIS s.r.o. 47916311
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 283 745,00 Kč
Datum realizace 31. 10. 2014
Datum podpisu smlouvy 14. 2. 2014

Zpět