Brno, Koliště I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-017240
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Koliště I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby řeší v části ulice Koliště rekonstrukci kanalizace DN 700/1050 - DN 1000/1500 v délce 295 m včetně přípojek, rekonstrukci vodovodu DN 150 a DN 500 v celkové délce 183 m včetně přípojek. Součástí bude rozebrání a obnova vozovek a chodníků nad rýhou po rekonstrukci vodovodu a rozebrání a obnova vozovek v místech montážních a těžebních jam.Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: JV PROJEKT VH s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AQUA PROCON s.r.o. 46964371
Pöyry Environment a.s. 46347526
JV PROJEKT VH s.r.o. 26917581
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 1 179 750,00 Kč
Datum realizace 24. 2. 2015
Datum podpisu smlouvy 24. 2. 2014

Zpět