Brno, Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-017846
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci kanalizace v délce 232 m a vodovodu v délce 237 m v ulici Kopaniny. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: VH atelier, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PROVO, spol. s r.o. 49437267
VH atelier, spol. s r.o. 49437267
Regioprojekt Brno, s.r.o. 26919001
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 1 078 796,07 Kč
Datum realizace 10. 12. 2014
Datum podpisu smlouvy 20. 5. 2014

Zpět