Brno, Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-017855
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu
Popis předmětu plnění: Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci vodovodu v délce 398 m v ulici Pastrnkova.. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Pöyry Environment a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AQUA PROCON s.r.o. 46964371
Pöyry Environment a.s. 46347526
DUIS s.r.o. 47916311
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 994 620,00 Kč
Datum realizace 10. 12. 2014
Datum podpisu smlouvy 22. 5. 2014

Zpět