Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-017941
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci kanalizace v délce 573 m (+ kanalizační přípojky) a vodovodu v délce 595 m v části ulice Poděbradova. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Sweco Hydroprojekt a.s., odstěpný závod Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
DUIS s.r.o. 47916311
Sweco Hydroprojekt a.s., odstěpný závod Brno 26475081
PROVO, spol. s r.o. 49437267
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 2 296 580,00 Kč
Datum realizace 31. 3. 2015
Datum podpisu smlouvy 4. 6. 2014

Zpět