Splašková kanalizace v ulici Rebešovická

 
Evidenční číslo: OI-017988
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Splašková kanalizace v ulici Rebešovická
Popis předmětu plnění: Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší výstavbu kanalizace v délce 350 m (+ kanalizační přípojky) včetně 180 m výtlačného potrubí a čerpací stanice i ulici Rebešovická. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Pöyry Environment a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Pöyry Environment a.s. 46347526
Sweco HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Brno 26475081
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 1 268 080,00 Kč
Datum realizace 30. 6. 2015
Datum podpisu smlouvy 13. 6. 2014

Zpět