Brno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-017991
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší rekonstrukci kanalizace v délce 806 m (+ kanalizační přípojky) a vodovodu v délce 1058 m v ulici Viniční včetně zálivů do přilehlých ulic. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, inženýrsko-geologický průzkum, inventarizace zeleně, výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: DUIS s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižsí nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
DUIS s.r.o. 47916311
PROVO, spol. s r.o. 49437267
JV PROJEKT VH s.r.o. 26917581
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 2 335 373,00 Kč
Datum realizace 30. 6. 2015
Datum podpisu smlouvy 6. 6. 2014

Zpět