Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava

 
Evidenční číslo: ÚRM-018509
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava
Popis předmětu plnění: Předmětem projektu je ozelenění části lokálního biokoridoru a okolních pozemků v území Heršpické Leskavy. V rámci realizace akce bude provedeno i zatravnění a výsadba dřevin. Předmětem zakázky je také následná jednoletá péče provedených výsadeb.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: Kaisler s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídková cena včetně DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Kaisler s.r.o. 25523406
Zahradnické úpravy s.r.o. 27707113
ZÁBOJNÍK contarctors s.r.o. 26258692
Wotan Forest a.s. 26060701
Lesy Horňácko, s.r.o. 28302630
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Naděžda Křemečková
Ing. Olga Nováková
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Radim Gold - OIEF
Mgr. Jan Beneš
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 5. 2014
Cena včetně DPH 749 488,15 Kč
Datum realizace 23. 12. 2014
Datum podpisu smlouvy 23. 6. 2014

Zpět