Realizace minitendru na nákup produktů Microsoft Enterprise Agreement

 
Evidenční číslo: OMI-023285
Datum schválení zadání Radou města Brna: 22. 12. 2015
Název: Realizace minitendru na nákup produktů Microsoft Enterprise Agreement
Popis předmětu plnění: Objednatel má licenci (právo užití) programových prostředků společnosti Microsoft, které je dle podmínek definovaných společností Microsoft možno poskytovat na základě licenčních programů Microsoft Enterprise Agreement. Software assurance jako prodkuktovou podporu softwarových licencí společnosti Microsoft, které je dle podmínek definovaných společností Microsoft možno poskytovat na základě licenčních programu Enterprise. Zadavatel využil dohody o centralizovaném zadávání veřejné zakázky uzavření s Ministerstvem vnitra ČR. Ministerstvo vnitra ČR realizovalo minitendr na nákup požadovaných produktů Microsoft na 3 roky.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OMI
Vybraný uchazeč: AutoCont CZ a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AutoCont CZ a.s. 47676795
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 23. 2. 2016
Cena včetně DPH 42 557 787,85 Kč
Datum realizace 21. 3. 2016
Datum podpisu smlouvy 21. 3. 2016

Zpět