Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - dodatečné práce č. 1

 
Evidenční číslo: BO-023727
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - dodatečné práce č. 1
Popis předmětu plnění: Provedené dodatečných stavebních prací, které se nedaly předvídat a které jsou nutné pro řádné dokončení veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: IMOS Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Celková nabídková cena v Kč bez DPH 80
Lhůta dokončení díla ve dnech 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
IMOS Brno, a.s. 44992785
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 6. 2016
Cena včetně DPH 1 280 602,00 Kč
Datum realizace 12. 7. 2016
Datum podpisu smlouvy 12. 7. 2016

Zpět