Dosadba uhynulého rostlinného materiálu "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná"

 
Evidenční číslo: OIEF-024306
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dosadba uhynulého rostlinného materiálu "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná"
Popis předmětu plnění: Na základě výjimky in-house zadání
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OIEF
Vybraný uchazeč: Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Radek Řeřicha
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 605 000,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2016
Datum podpisu smlouvy 16. 11. 2016

Zpět