Studie proveditelnosti variant řešení povodí kmenové stoky E

 
Evidenční číslo: OÚPR-025995
Datum schválení zadání Radou města Brna: 21. 2. 2017
Název: Studie proveditelnosti variant řešení povodí kmenové stoky E
Popis předmětu plnění: Studie proveditelnosti variant řešení povodí kmenové stoky E
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OÚPR
Vybraný uchazeč: AQUATIS a.s. Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena a eknom.výhodnost
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
Ing. Stanislav Juránek
Ing. Olga Nováková
Ing. Jitka Putnerová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 9. 5. 2017
Cena včetně DPH 4 371 488,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2018
Datum podpisu smlouvy 8. 6. 2017

Zpět