Brno, Škárova, Poděbradova I, Rostislavovo nám. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-002382
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 6. 2011
Název: Brno, Škárova, Poděbradova I, Rostislavovo nám. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby řeší rekonstrukci kanalizace na Rostislavově náměstí, kde stará kanali DN 500/750 v délce 124 m bude zrušena, kanalizace DN 700/1050 v délce 85 m a DN 300 bude ponechána a nově navržena ve středu vozovky je kanalizace DN 1200/1800 v délce 167 m. Na ul. Poděbradově se ruší kanalizace DN 700/1050 v délce 103 m a kanalizace DN 1000/1500 se nahrazuje profilem 800/1200 v délce 120 m. Stejného profilu v délce 2 m je provedeno přepojení do ulice Šafaříkovi. Na ul. Škárově je zrušena kanalizace DN700/1050 v délce 131. Kanalizace DN 1000/1500 bude nahrazena profilem DN 500 v délce 154 m a bude napojena na šachtu v křižovatce ul. Chaloupkova - Košinova. Zrušena bude také kanalizace v délce 73 m v úseku Košinova - Sportovní. Součástí je výměna kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím a přepojebí dešťových vpustí. Rekonstrukce vodovodu je řešena v ul. Poděbrodově v délce 102 m z litinových trub s vnitřní vystýlkou DN 150 a vnější ochranou PE. V ulici Poděbradově a na Rostislavově nám bude provedena obnova vozovek a chodníků celoplošně, na ul. Škárově obnova nad rýhou. Dále bude součástí geodetické zaměření, inženýrsko - geologický průzkum, výkaz výměr a položkový rozpočet. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: JV PROJEKT VH s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Petr Havlas 62085077
JV PROJEKT VH s.r.o. 26917581
PROVO spol. s r.o. 44012900
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 2 396 400,00 Kč
Datum realizace 20. 4. 2012
Datum podpisu smlouvy 27. 7. 2011

Zpět