Brno, ATS Ivanovice - Zatloukalova, rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro

 
Evidenční číslo: OI-002399
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 6. 2011
Název: Brno, ATS Ivanovice - Zatloukalova, rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro
Popis předmětu plnění: Obsahem projektové dokumentace pro zadání stavby je rekonstrukce technologie, spočívající ve výměně čerpadel, tlakové nádoby včetně ovládacích armatur a potrubí a rekonstrukce elektro spočívající ve výměně silnoproudého rozvaděče, výměně rozvaděče Racom včetně automatu Sikativ S7/300, UPS zdroje. Součástí bude rekonstrukce EZS. Při rekonstrukci musí být zachován provoz ATS. Součástí dále bude výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Pöyry Environment a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
HZDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Brno 26475081
Pöyry Environment a.s. 46347526
AQUA PROCON s.r.o. 46964371
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 474 000,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 27. 7. 2011

Zpět